Vent et øjeblik...

Årsregnskabsmeddelelse 2017

22. marts, 2018

Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2017. Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten består af Koncernårsrapport for 2017 med tilhørende noter samt Moderregnskab med tilhørende noter.

 

RESUMÉ

F.E. Bording A/S er en kommunikationskoncern, der udvikler og investerer i selskaber indenfor Marketing Communication Services. Resultatet er ikke tilfredsstillende på grund af lavere omsætning end ventet, samt omstruktureringsomkostninger.

  • Koncernens omsætning og EBITDA blev realiseret lidt over den efter 2. kvartal udmeldte forventning på henholdsvis ca. 640 mio.kr. og EBITDA indtjening på ca. 35 mio.kr. I 2. halvår blev EBITDA re-etableret på ca. 24 mio.kr. som forventet.
  • Omsætningen nåede 646,0 mio.kr., en stigning på 2,9%. Omsætningen i de fortsættende aktiviteter steg 4,1% til 642,4 mio.kr., mens bruttofortjenesten steg 7,1%. Den organiske omsætningsudvikling var negativ med -2,0%.
  • Indtjening før afskrivninger (EBITDA) endte på 36,2 mio.kr. et fald på 11,1 mio.kr. Faldet stammer primært fra 2. kvartal med uventet fald i omsætningen i de grafiske aktiviteter i Danmark og udgifter til kapacitetstilpasninger. EBITDA fra de fortsættende aktiviteter blev 38,4 mio.kr., et fald på 13,1 mio.kr.
  • I 2017 fortsatte koncernens investeringer i udvikling af digitale løsninger. Indenfor alle tre forretningsområder følges markedstrenden mod digitale og online kommunikationsplatforme og -løsninger. Investeringer i forretningsområderne Rådgivning & Dialog samt IT-Systemer har endnu ikke bidraget til indtjeningen.
  • Årets resultat efter skat blev 3,2 mio.kr. et fald fra sidste års resultat på 17,0 mio.kr. Faldet skyldes ovenfor nævnte udvikling i driftsresultatet, tab i associerede selskaber på -3,3 mio.kr. samt øgede afskrivninger på immaterielle aktiver på -2,6 mio.kr. og nedskrivning af et skatteaktiv på -1,1 mio. kr. i Norge.
  • Pengestrømmen fra driften blev 26,3 mio.kr. mod 36,2 mio.kr. sidste år, faldet skyldes primært det lavere driftsresultat.
  • Den rentebærende gæld steg med 19,6 mio.kr. til 121,3 mio.kr. efter investeringer på 36,9 mio.kr. i opkøb og materielle aktiver.
  • Egenkapitalen andrager ved årets udgang 190,8 mio.kr. svarende til en soliditet på 41,1%.
  • Bestyrelsen foreslår et ordinært udbytte på 12% og at bestyrelsen bemyndiges til at udlodde et ekstraordinært udbytte på 12% betinget af gennemførelse af det forventede salg af Turbinevej 4-6.
  • I 2018 vil Koncernen fastholde sin vækststrategi gennem udvikling og investering i både eksisterende selskaber og nye opkøb. Efter  gennemførte tilpasninger af omkostninger og opkøb af Umwelt forventes omsætningen at stige til ca. 670 mio.kr. og EBITDA at blive ca. 45 mio.kr. Dertil kommer en mulig indtægt fra salget af Turbinevej 4-6 på ca. 28 mio.kr. efter skat.

 

Læs hele årsregnskabet her