Vent et øjeblik...

Årsregnskabsmeddelelse 2016

22. marts, 2017

Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har idag behandlet den reviderede årsrapport for 2016. Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten består af koncernrapport for 2016 med tilhørende noter samt Moderselskabsregnskab med tilhørende noter.

 

RESUMÉ

F.E. Bording A/S er i dag en moderne kommunikationskoncern, der udvikler og investerer i selskaber indenfor Marketing Communication Services. Alle koncernens fortsættende aktiviteter har i 2016 haft fremgang i omsætning og indtjening. Det samlede resultat faldt på grund af faldende indtjening i ophørende aktiviteter samt hensættelser til omstrukturering.

  • Omsætningen i de fortsættende aktiviteter steg 6,9% til 617 mio.kr. Heraf udgør den organiske vækst 1,2%. Omsætningen i alt nåede 627,5 mio.kr. en stigning på 2,7%.
  • Indtjeningen før afskrivninger (EBITDA) fra de fortsættende aktiviteter eksklusive engangsposter steg 12,1% til 53,4 mio.kr. Det samlede EBITDA faldt imidlertid til 47,3 mio.kr. primært på grund af negative resultater i ikke fortsættende aktiviteter samt at poster af engangskaraktér i 2016 påvirker negativt, hvor de i 2015 bidrog positivt.
  • I 2016 fortsatte koncernen udvikling af kunderettede softwareløsninger i Bording Data og portalløsninger såsom Bording Central til Marketing Output Management. I alt er der investeret over 10 mio.kr. hvoraf størstedelen er udgiftsført.
  • Samlet blev koncernens omsætning realiseret lidt over den efter 3. kvartal udmeldte forventning på ca. 620 mio.kr. medens EBITDA indtjeningen svarer til senest udmeldte forventning på ca. 47 mio.kr.
  • Årets resultat efter skat blev 17,0 mio.kr. et fald fra sidste års resultat på 25,6 mio.kr. Faldet skyldes primært ovenfor nævnte udvikling i ikke fortsættende aktiviteter og engangsposter samt nedskrivning af et tilgodehavende med 1,8 mio.kr. i 2016.
  • Pengestrømmen fra driften steg til 36,2 mio.kr. mod 35,3 mio.kr. sidste år, bl.a. på grund af mindre skattebetaling.
  • Den rentebærende gæld steg med 4,7 mio.kr. til 119,2 mio.kr. efter investeringer i opkøb på 17,2 mio.kr. i løbet af 2016.
  • Egenkapitalen andrager ved årets udgang 196,4 mio.kr svarende til en soliditet på 44,5%.
  • Bestyrelsen foreslår uændret udbytte for 2016 på 24 kr. pr. aktie.
  • I 2017 vil koncernen fastholde sin vækststrategi gennem udvikling og investering i både eksisterende selskaber og nye opkøb. Omsætningen forventes at stige til ca. 660 mio.kr. og EBITDA at ligge på ca. 50 mio.kr.

Læs hele meddelelsen her